Obchodní podmínky

A.  Kontaktní údaje prodávajícího

Servis Sluchátek - Oldřich Fáber – provozovna Střížovice

Sídlo/trvalé bydliště:     Střížovice 23; 37853 Strmilov

IČ:                                 02296080

DIČ:                               9405151459

Telefon:                         +420722906982

Email:                            oldrich.faber@cull.cz

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Neplátce DPH.

Kontaktní místo Praha:

František Fáber, frantisek.faber@cull.cz, +420733758089

K Zahrádkám 54, 15500 Praha

 

Otevírací doba je po předchozí telefonické nebo emailové dohodě na obou kontaktních místech.

Oldřich Fáber (dále jako prodávající) se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě čtyř (4) pracovních dnů vyjma toho, kdy výslovně uvedeno jinak, přičemž platí změna popsaná kdekoliv jinde než jsou tyto podmínky. (může nastat např. při pracovním volnu a podobně)

B. Informace na straně

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě nejasných nebo chybějících informací je prodávající povinnen potřebné informace poskytnout.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodě tohoto dokumentu. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby s výjimkou uvedenou v bodě L.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití nebo montáži v elektronické nebo obrázkové podobě před uzavřením smlouvy. Dodatečné informace se prodávající zavazuje poskytnout na základě vyžádání od kupujícího telefonicky, písemně nebo e-mailem.

C.  Fotografie a obrázky na straně

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud u zboží není uvedeno jinak. Vlastníkem a autorem veškerých fotografií je prodávající. Další šíření a používání je povoleno s podmínkou použití zdroje fotografie nebo obrázku.

D. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a pokud prodávající neupozorňuje na pozastavení odesílání a možném zpoždění. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 7 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Náhrada poškozeného zboží by mohla být významně komplikovaná nebo nemožná v případě odkádání skutečnosti, že zboží bylo vadné již při předání.

 

Doklady ke zboží, zejména faktury, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží a následném dokončení objednávky, nejpozději do dvou dnů od dokončení objednávky prodávajícím, není-li domluveno jinak. Nakupováním a využíváním služeb v Servisu Sluchátek, kupující souhlasí s elektronickým zasíláním faktur, dokladů a certifikátů.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Cena a způsob doručení jsou k nalezení v bodě M tohoto dokumentu.

 

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté a předem stanovené lhůtě a to zejména od přepravce, je povinen zaplatit veškeré marné výlohy na zaslání a případně i další příplatkové služby, které si v rámci objednávky zvolil.

E.  Zrušení objednávky a odstoupení od koupě

Kupující může odstoupit od smlouvy do 4 týdnů (28 dní) od vytvoření objednávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 28 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, však bez nákladů na jeho dodání a vrácení do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nebo přijetí zboží zpět, v závislosti na tom, která okolnost nastane později, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal nebo po domluvě jiným způsobem. Prodávající je povinen vrátit náklady na doručení a vrácení zboží pouze tehdy, když došlo k pochybení ze strany prodávajícího (například jiný produkt než je předmětem koupě). Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží hradí kupující, pokud nebylo stanoveno jinak.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží až o 90% a aplikovat ji na vracenou částku.

Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Prodávající poskytne spotřebiteli poučení o právu na odstoupení.

Při vrácení sluchátek, nebo produktů, které bezprostředně přichází do styku s kůží je Prodávající oprávněn ponížit vracenou částku o náklady na vyčištění produktu nebo výměnu komponent, které to z hygienického důvodu vyžadují (běžně se to týká náušníků). Rozhodnutí, zda bude vracenou částku ponižovat a v jakém rozsahu je povinen prodávající oznámit kupujícímu před zakoupením produktu.

F.  Práva a povinnosti při nespokojenosti a reklamaci

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (u zvláště specifikovaných produktů i více let) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud je u prodávané věci nebo součásti uvedena přesná doba záruky, tato lhůta upravuje předchozí znění a nároky na bezplatné odstranění vady nebo výměny věci či součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny ve výši, na které se obě strany dohodnou a to nejdéle 1 rok po zakoupení a převzetí zboží.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám, např. nedbalostí, způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu z produktu nebo při servisním úkonu dodaným prodávajícím.

Každý produkt, který má příznak repasovaného nebo bazarového zboží je prodávající kategorizovat dle stavu opotřebení. Tyto kategorie jsou označeny jako "Stav A, Stav B, Stav C, Stav D a Stav E". Vysvětlení stavu opotřebení je v bodě N tohoto dokumentu. 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době, která je uvedená přímo u věci nebo součásti a která je rozhodující.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

· odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

· bezplatné odstranění vady opravou;

· přiměřenou slevu z kupní ceny nebo přiměřenou slevou při servisním úkonu, který zajistí prodávající;

· vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo přiměřenou slevu při servisním úkonu, který zajistí prodávající.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Návod k použití je povinen prodávající poskytnout pouze na základě žádosti kupujícího.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

G. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi nebo datem, kdy byl nákup/servis proveden). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo do destinace určené k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní včetně příslušenství.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Výjimkou může být prodloužení doby záruky opravené věci nebo součásti, kterou stanoví prodávající v zájmu kupujícího.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterými mohou být náklady na dopravu v přiměřené míře.

H. Ochrana osobních údajů

Tuto část upravuje samostatný dokument Ochrana Osobních Údajů, který je k vidění na stránce https://www.sluchatkaservis.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju nebo ZDE

I.    Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím se prodávající zavazuje řešit v největší možné míře dohodou mezi oběma stranami, pokud se však prodávající a kupující nedohodnou, spory řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

J.  Ostatní ustanovení

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, však ve prospěch strany kupujícího i prodávajícího.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

K. Akceptované působy platby

Servis Sluchátek akceptuje platby převodem na účet, za které není účtován žádný poplatek, vyjma poplatků za mezinárodní transakce, které jsou uvedeny v bodě L, přičemž informace o účtu jsou:

FIO banka

č. účtu: 2001516999/2010

IBAN: CZ3820100000002001516999

BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX

 

Platby pomocí služby PayPal. Za transakce pomocí PayPal se platí poplatek specifikovaný v bodě L.

Platba dobírkou při převzetí pomocí přesílky České Pošty. Cena dobírky je podle sazebníku společnosti Česká Pošta s.p.

Jiným způsobem nespecifikovaným těmito podmínkami, takovým, se kterým prodávající i kupující souhlasí.

L.  Transakční poplatky 

Za transakci pomocí služby PayPal se platí paušální poplatky.

Při transakci pomocí PayPal do 500 Kč včetně činí poplatek 30 Kč, při transakci nad 500 Kč činí poplatek 60 Kč.

Při transakci bankovním převodem:

  1. v měně PLN do CZK činí poplatek za přijetí platby 120 Kč
  2. v měně EUR do CZK činí poplatek za přijetí platby 30 Kč
  3. v měně EUR do CZK ze Slovenské Republiky činí poplatek za přijetí platby 0 CZK

M.Cena a způsob doručení

Způsob doručení vychází z nabídky společností:

  1. Česká Pošta s.p.
  2. Balíkovna

Cena je na vyžádání pro konkrétní produkt nebo službu nebo je zobrazena při shrnutí objednávky.

Prodávající se zavazuje u každého produktu poskytnout informace o doručení a výši dopravného, případně kupujícímu zájemci v co nejkratším termínu tyto informace sdělit emailem nebo SMS, pokud si je vyžádá.

 

N. Vysvětlení stavu opotřebení sluchátek

Mnoho sluchátek, která prodáváme v eshopu, jsou rozbalená a použitá a proto proto jsou rozděleny podle stavu od A do E.

Stav A  – sluchátka nebo součásti nenesou žádné známky opotřebení, na sluchátkách jsou nové náušníky. Záruka na sluchátka a součásti je uvedena u produktu.
Součástí sluchátek je kompletní prodejní příslušenství, pokud není u položky v eshopu uvedeno jinak.
Sluchátka, součásti a příslušentství by se daly přirovnat k novým sluchátkům.
Balení je v originální krabici, krabice může nést známky drobných poškození, pokud u produktu není uvedeno jinak.

Stav B  – na sluchátkách nebo součástech jsou velmi nepatrné, na první pohled neznatelné jemné oděrky od běžného používání. Sluchátka a zařízení jsou plně funkční se zárukou. Součástí je kompletní příslušenství a balení, pokud není uvedeno jinak.

Stav C  – sluchátka mají mírné známky opotřebení, na sluchátkách a zařízeních mohou být velmi lehce odřené hrany a plochy. 
Všechny vady jsou opět pouze estetické a nemají vliv na fungování celku. 
Balení obsahuje nezbytné komponenty k fungování, nemusí však obsahovat všechny doplňkové součásti. 
Krabice nemusí být originální.
Záruka je uvedena u produktu.

Stav D  – na sluchátkách a zařízeních je znatelné estetické opotřebení, na první pohled nemusí být vše znatelné, po bližším zkoumání však mohou být na jednotce hrubší vrypy a ošoupané hrany. 
Součástí sluchátek nebo zařízení je pouze příslušenství potřebné k provozu a to bez doplňkových komponent. Obal nemusí být originální. 
Záruka v tomto stavu na jednotku je uvedena u každého produktu.

Stav E  – zařízení a sluchátka mají viditelné estetické poškození,to vše bez negativního vlivu na funkčnost, opotřebení může mít i vliv na celkovou tuhost mechanicky posuvných a jiných částí jednotky, ojediněle  zde mohou být uštíplé růžky nebo oprýskaná barva. Vše bez vlivu na základní funkčnost. 
Balení bývá v neoriginální krabici a pouze se základním příslušenstvím, které je potřebné pro funkčnost jednotky a sluchátek. Příslušenství nemusí být originálním příslušenstvím dané značky, však plně kompatibilní se zařízením. Záruka na funkčnost takovéto jednotky je uvedena u každého produktu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.11.2018 a nahrazují obchodní podmínky ze12.11.2018 a obchodní podmínky ze 7.10.2015.